POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Art. 1
DANE OSOBOWE

 1. PTI jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed dostępem osób nieuprawnionych. PTI zapewnia wszystkim zarejestrowanym Kandydatom realizację uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydatów jest umowa zawarta pomiędzy Kandydatem a PTI, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu przez Kandydata i dla wykonania której przetwarzanie danych Kandydata jest niezbędne. Podstawą prawną może być również prawnie uzasadniony interes instytucji realizującej projekt finansowany przynajmniej w części ze środków publicznych (w tym unijnych), w którym uczestniczy kandydat, zwaną dalej „Instytucją”.
 3. Dane Kandydatów przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. Celem realizacji umowy jest umożliwienie Kandydatowi wzięcia udziału w procesie certyfikacji ECDL i uzyskanie certyfikatu ECDL. Dane Kandydatów mogą być również przetwarzane dla celu rozliczenia projektu realizowanego przynajmniej w części ze środków publicznych (w tym unijnych), w którym uczestniczy kandydat.
 4. Dane Kandydatów jakie przetwarza PTI to:
  • W celu potwierdzenia tożsamości kandydata – imię nazwisko, nr PESEL.
  • W celu komunikacji oraz rejestracji konta w Serwisie – adres email.
  • W celu wysłania certyfikatu/karty plastikowej – adres korespondencyjny.
  • W celu alternatywnej wobec adresu email komunikacji – nr telefonu.
  • W celu wystawienia karty plastikowej – wizerunek (zdjęcie).
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu rozwiązania Umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Niektóre dane kandydatów jak np. dane z wystawionych faktur mogą być przetwarzane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe.
 7. Administrator może przekazać Dane kandydatów następującym kategoriom odbiorców:
  We wszystkich przypadkach:
  • Dla potrzeb przeprowadzenia egzaminu:
   Egzaminatorom ECDL, Centrom Egzaminacyjnym ECDL, Laboratoriom ECDL, Koordynatorom ECDL, dostawcom usług IT obsługującym system egzaminacyjny, Pracownikom PTI odpowiedzialnym za egzaminy ECDL oraz księgowość.
  • Dla potrzeb wysyłki zamówionego certyfikatu:
   Poczcie Polskiej lub firmom kurierskim.
  • Dla potrzeb wystawienia kart ECDL:
   Firmom realizującym usługi tłoczenia kart plastikowych.
  • Organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku gdy Kandydat skorzysta z możliwości opłacenia egzaminów przez Instytucję w ramach projektu finansowanego przynajmniej w części ze środków publicznych:
  • Dla potrzeb potwierdzenia opłacenia egzaminu, PTI przekaże Instytucji informacje niezbędne do dokonania opłaty w Serwisie.
  • Dla potrzeb rozliczenia opłaty dokonanej przez Instytucję, w przypadku gdy Kandydat zda egzamin, PTI umożliwi Instytucji możliwość zamówienia certyfikatu dla Kandydata oraz przekaże go Instytucji w celu dopełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego prawa oraz wręczenia go Kandydatowi.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych Kandydatów do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 2
KWESTIE TECHNICZNE

Niektóre dane zbierane są automatycznie, w sposób pasywny, gdy korzystają Państwo z witryn internetowych PTI. Informacje te powiązane są z urządzeniem, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do witryn PTRI, i obejmują adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, przekierowania URL, dane dotyczące godzin dostępu i lokalizacji geograficznej.

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. PTI wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do potrzeb przeprowadzanych Egzaminów. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw PTI, próby włamania lub innego działania na jego szkodę. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Kandydat może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies).

Art. 3
INFORMACJA HANDLOWA
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Kandydatom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu, zmiany w systemach certyfikacji).
Art. 4
ZAMKNIĘCIE KONTA
Rozwiązanie umowy przez Kandydata jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, poprzez kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: administrator@eecdl.pl lub poprzez samodzielne usunięcie konta przy pomocy Serwisu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Osobistego, a tym samym wszystkich informacji dotyczących zdawanych egzaminów i uzyskanych certyfikatów. Pełne usunięcie danych nastąpi po upłynięciu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Do tego momentu konto pozostanie zablokowane.
Art. 5
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Z Administratorem można skontaktować się poprzez:
 • Korespondencję kierowaną na adres: Polskie Towarzystwo Informatyczne ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa.
 • Specjalnie do tego powołane Polskie Biuro ECDL znajdującym się w siedzibie administratora, telefonując pod numer: +48 22 838 47 05 lub pisząc na adres biuro@ecdl.pl.
 • Powołanego przez PTI inspektora ochrony danych pisząc na adres: abi@pti.org.pl.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować e-mailem na adres biuro@eecdl.pl
UWAGA
Przesłanie formularza rejestracji oznacza akceptację Regulaminu.